Terâcim-i Ahvâl-i Felâsife | Filozofların Biyografileri

filozoflarin-biyografileriTerâcim-i Ahvâl-i Felâsife | Filozofların Biyografileri
Fatma Aliye Hanım

Arka kapak yazısı…
Bir zamanlar, filozof denildi mi, bundan dinsiz, derbeder, serseri bitakım insanlar anlayanlarımız pek çok idi. Hamd olsun, şu ilerleme dönemimizde kadınlarımız dahi şimdi bunu anlıyorlarsa da, meşhur filizofların biyografilerine dair kısa pasajlar yazarak namlarını bu zamana kadar bırakmış olan o filozoflara dair biraz bilgi vermek istedik.

Peki eski zamanlardan beri Babil, Hint ve Mısır’da hikemi ilimlere revaç olup, ancak oralardaki hikemi ilimler layıkıyla aleme yayılmamıştır. Hikmeti dünyaya yayan, Yunan hakimleridir. Şeylerin hakikatleri, nitelikleri ve hallerini kavramak için iki ekol vardır. Birisi, mantık kurallarına göre söz etmek ve düşünmektir. Bu yola girmiş olan, eğer bir dine sarılıyor iseler, onlara “mütekellimin” denilir. Sarılmıyorlar ise, “meşşâ’iyyûn” denilir. İkincisi, riyazetler ve teveccühler yoludur. Bu yola girmiş olanlar bir dine sarılıyor iseler, “sûfiyye” ve sarılmıyorlar ise “işrâkiyyûn” denilip bunların ikisi de kalp aynalarını tasfiye ederek, ilâhî sünûhâta mazhar olmak üzere rûhânî âleme teveccüh etmiş olurlar.Ancak hak dine sarılmış olanların kalp aynaları düzgün ve olmayanların aynaları çarpıktır.
Fatma Aliye Hanım

Sadeleştirenler ve Yayına Hazırlayanlar
Ali Utku – Uğur Köroğlu

Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.