Târîh-i Felsefe: Kurûn-ı Ûlâ | Felsefe Tarihi: İlkçağ

tarihi-felsefe-kuruni-ulaTârîh-i Felsefe: Kurûn-ı Ûlâ
Felsefe Tarihi: İlkçağ
Said Rıza Bölükbaşı

Arka kapak yazısı…
“Bugün felsefe meraklılarına bir önemli kitap takdim ediyoruz. Bu eserin müellifi, tanınmış olan ve olmayan filozofların şüphesiz en gencidir; çünkü on bir yaşını dolduralı pek çok zaman geçmemiştir. Kitabın müellifi Said Rıza, Rumi bin üç yüz yirmi senesi Kânun-ı Sânisinin on beşinci günü, gündoğumundan iki saat önce İstanbul’da Dârülfünûn civarında bir hanede doğmuş ve doğduğu andan itibaren benim kütüphanemde özel bir konum işgal etmişti.
(…)
Tabii hayatın bu devresinde yazılan şeyler “çocukça” nitelemesine layık olmaktan kurtulamaz. Kim yazarsa yazsın!. Fakat her çocuk yazamıyor ya!.. siz ona bakınız. Bu yaşta tam bir şevk ile bu şeyleri düşünmek ve saatlerce kütüphanede meşgul olmak, her yiğidin kârı değildir. Müellif bu işi büyük bir neşe ile yapıyor ve zerre kadar sağlığına, neşesine engel değildir.”
Rıza Tevfik

Sadeleştirenler ve Yayına Hazırlayan
Abdullah Uçman

Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.